Saturday, 20. November 2010  ir  ir

PerseTv

Parsi

1. جنگ ها وقایع تاریخی و زمانی ای هستند که موجب جهش های زمانی، فرهنگی و تمدنی می شوند، چون جنگ واقعه ای غیر...
1. جنگ ها وقایع تاریخی و زمانی ای هستند که موجب جهش های زمانی، فرهنگی و تمدنی می شوند، چون جنگ واقعه ای غیر عادی و غیر معمول است و زمان ها را از یک وضعیت به وضعیت زمانی دیگر متحول می کند، به همین دلیل جنگ ها، مبدأ تاریخی واقع می شوند برهه های تاریخی را تقسیم می کنند.

2. جنگ ها در زمان ها رخ می دهند؛ ولی مکان ها محل وقوع آنهاست. جغرافیا نیز تابعی از جنگ ماست. جنگ ما جغرافیاهای مختلفی را شکل می دهند. به عکس جغرافیاهای خاص، به جنگ های خود شکل و جهت می دهند. بنابراین جنگ و جغرافیا یک حالت تعاملی دو گانه و دو طرفه دارند و می توان جغرافیاها را با توجه به جنگ ها تبیین کرد.

3. جنگ ایران و عراق نیز قابل تبیین تاریخی و جغرافیایی است؛ ایران پیش از جنگ و ایران پس از آن، خاورمیانه پیش از جنگ و خاورمیانه پس از جنگ و جهان پیش از جنگ و جهان پس از آن. شاهد این نکته جنگ جهانی چهارم، یعنی جنگ خلیج فارس است که موجب به وجود آمدن نظریه «نظم نوین جهانی» (بوش پدر) و نظریه جهانی شدن (بوش پسر) گردید.

4. فهم تاریخی و جغرافیایی جنگ ایران و عراق، فهم آینده منطقه، ایران و جهان است. پس مطالعه مردم شناسی جنگ که بر اساس جغرافیا و تاریخ بنا می شود، می تواند عمق استراتژیک آینده ایران را در منطقه و جهان روشن کند و غفلت از این عمق استراتژیک، ابهام در آینده را به وجود می آورد؛ مانند مطالعه جنگ، به عنوان برنامه ای تحمیلی از سوی ابرقدرت و استراتژی دولت بازسازی برای خروج از این وضعیت.

5. جنگ ایران و عراق، به تحولات درونی جغرافیای ایران شکل دیگری داد که همان «تلفیق جغرافیایی» ایران بود. تلفیق روستا و شهر، تلفیق طبقات بالای شهری با پایین شهری، تلفیق اقوام ایرانی، تلفیق جنوب و شمال و غرب و شرق و تلفیق مرکز و حاشیه جغرافیایی. با همین تلفیق ها، ایران به انسجام جغرافیایی جدید خود دست یافت و نقطه عزیمت آینده خود را پیدا کرد؛ ولی بازسازی پس از جنگ، طبق مدل امریکایی تعدیل اقتصادی، تلفیق های زمان جنگ را با بحران مواجه ساخت که بحران هیجده تیر و بحران اقوام نشانه آن است.

6. بازگشت به تلفیق های زمان جنگ، برای «بازسازی ثبات مدارانه» ایران ضروری است. استراتژی دولت نهم در بازسازی و رشد ایران را می توان بر اساس بوم ایرانی بنا کرد و این باید بزرگ ترین بنیاد تئوریک و نظریه ای دولت نهم را تشکیل دهد. آنچه تلفیق های مختلف را در جنگ تشکیل می داد، مردمی بودن جنگ در ایران در مقابل سازمانی بودن آن در طرف عراق بود؛ یکی ساختار شکن و خط شکن بود و دیگری ساختاری شدید حزبی و خط نگه دار.

7. امریکا از جنگ مردمی ایرانی، نبرد نا متقارن را خلق و نظریه پردازی کرد و به راحتی با تلفیق نرم افزار و سخت افزار، دولت صدام را سرنگون ساخت. آنچه در جنگ ایران تحت عنوان «بسیجی بی ترمز» به صورت طنز بیان می شد، بزرگ ترین استراتژی جنگ در جهان پیشرفته شد، پس فهم مصداق و تبدیل آن به مفهوم و سپس استخراج نظریه، باید بزرگ ترین مرکزیت مطالعات ایران را تشکیل دهد.

8. جنگ ایران و عراق، ساختار سنتی خاورمیانه را شکست و سنتی را که انگلوساکسون ها در طول سالیان متمادی برقرار کردند (مثل اتحادیه عرب) سرمایه داری وابسته و سرمایه داری سنتی و مستقل، تقسیم کردند و سپس ارتباطات خود را با جهان امروز بر این اساس استوار کرد (مثل رابطه خاورمیانه و شمال افریقا و امریکای لاتین).

9. ساختار آینده جهان نیز بر همین دو اساس بنیاد می شود. سرمایه داری یعنی، سنتی و مستقل و سپس تعامل اقتصادی و سرمایه داری امریکا محور و بر اساس مرکز نه پیرامون با محوریت بانک های مرکزی امریکا. جنگ آینده اقتصادی، این دو گونه اقتصاد را تشکیل می دهد و چون سرمایه داری، سنتی شود، مجبور به عدالت می شود، چرا که بی عدالت ، به رکود کشانده می شود.

10. نظریه بانک محوری اقتصاد نیز خدشه دار می شود و به جای آن، مؤسسه های سرمایه گذار اقتصادی به وجود می آیند که برای حفظ تعادل اقتصادی جامعه و عدالت به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می پردازد و با ایجاد شبکه جهانی می شود. این مؤسسات که سطح ملی موجب رشد اقتصادی متوازن و به اثبات رسیده و جدایی از سرمایه داری جهانی و عقب ماندگی از جهان می شود (مثل کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق قدیم).

11. پس جغرافیا سازی جدید در جهان امروز بسیار ضروری است. نقشه جغرافیا سازی نیز در جنگ ایران و عراق در جنگ های بعدی آن در حال روشن شدن است. پس فهم جغرافیایی جهان آینده و ترسیم نقشه های جغرافیایی جدید، مبدأ حرکت جدید را تشکیل می دهد. این ترسیم از درون شروع می شود ؛ یعنی باید ترکیب جغرافیایی داخلی عوض شود.

12. شهرهای ایران از حالت درونی خارج شود و حالت منطقه ای به خود بگیرند. شیراز مرکز مطالعات و تعاملات خلیج فارس و بندرعباس مرکز دریای عمان و جنوب افریقا و اقیانوس هند و زاهدان مرکز مطالعات پاکستان و هند و مشهد مرکز مطالعات و تعاملات افغانستان تا شمال چین و گرگان مرکز مطالعات و تعاملات آسیای میانه و رشت مرکز مطالعات روسیه و تبریز مرکز مطالعات قفقاز آذری زبان و ترکیه و ارومیه مرکز مطالعات قفقاز مسیحی و ارمنی و همدان مرکز مطالعات کردستان عراق تا شمال افریقا و اهواز مرکز مطالعه خاورمیانه عربی.

پدیدآورنده: ابراهیم فیاض

Iranpersetv

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *