persian contact English 

Tag: سردار سلیمانی

داعش فرزند آمریکا

داعش یا همان الهه آیسیس مصری در جایگاه فرزند محبوب آمریکا در منطقه برای پیاده سازی طرح خاورمیانه جدید و نظم نوین جهانی بود. پیوند آمریکا با داعش مانند مادری بود که با عشق درحالیکه در چشمانش برق امید وجود داشت به فرزند خود یعنی داعش می نگریست

اما با مرگ فرزند آمریکا و سقط شدن آن مادر وحشی شده و دنبال انتقام است و می خواهد به هر قیمتی است در عراق کودتا کند.

چرا آمریکا از حشد شعبی متنفر نباشد؟ شیربچه های حشد الشعبی فرزند یک روسپی (ببلن قرمز پوش) را کشته اند.

در هفته گذشته شاهد بودیم آمریکا در خلا قدرت در عراق دنبال تغییر حکومت عراق بود. کشتن شهید سردار سلیمانی در خلا قدرت رخ داد زمانی که آیت الله سیستانی یک خطای بسیار استراتژیک و خطرناک انجام داد.

مدل عراق نشان داد سیستم پارلمانی بدون رهبر یا پادشاه یا یک تمام کننده دارای کمبود است. اصولا دولت را به نخست وزیری که هر لحظه احتمال برکناری اوست سپردن غلط است. آمریکا از این فرصت استفاده کرد تا فرزند حرام سقط شده خود را دوباره زنده به دنیا بیاورد. دلیل نفرت آمریکا از حشدالشعبی واضح است.

خوشبختانه سربازان و فداییان حشد الشعبی این بار در همان نطقه فتنه را خفه کردند


Atashkadeh