persian contact English 

Tag: فصد و حجامت

خطرات فصد

هشدار!:  صرف نظر از نوشتار زیر، فصد و حجامت اگر اصول رعایت نشوند هر دو می توانند بسیار خطرناک و مضر باشند. خروج خون اگر از حد تعادل بدن بیشتر باشد عوارض خطرناکی در پی دارد.

هدف از فصد کردن (نیشتر زدن) چیست؟

Read more

Atashkadeh