persian contact English 

Tag: پانسکس

پانسکس

کارا دلوینجه مدل هنرپیشه بریتانیایی که یکی از سوپرمدل های دنیا هست (از دوستان نزدیک کیندال جنر و جیجی حدید) در گفتگو با مجله واریتی (تنوع) گفت که تا آخر همه جنس پسند می باشد. تفاوت همه جنس پسند با بیسکسچوال (دو جنسگرا) در این است که دوجنسگراها به یکی از جنس ها بیشتر گرایش دارند ولی امکان رابطه با هر کدام وجود دارد اما پانسکس ها مدعی هستند که احساس برابری به دو جنس دارند.

برخی از مدلها مثل کایلی جنر روزی سه میلیون دلار درامد دارند. چنین افرادی از نظر شخصیتی برای بررسی روانشناسانه خیلی جالب هستند چون با همه آدمهای دنیا تفاوت دارند و به هم آنچه می خواستند و می خواهند رسیدند و می رسند. برخی از آنها ظرفیت این حد از شخصیت فرا انسانی را ندارند. برخی از آنها با توجه به سن کمی که دارند به نسبت خوب توانسته اند خود را مهار کنند. ظرفیتی که در بسیاری از ما نخواهد بود اگر در جایگاه چنین افرادی باشیم. آنها با پدیده ای روبرو هستند به نام توجه زیاد. نگاه آنها به مقوله انسان با نگاه مردم عادی خیلی متفاوت است.


Atashkadeh