persian contact English 

Tag: پرچم

پرچم همجنس بازان در بغداد

غربی ها در انجام این کار کمی عجله کرده اند و از اهداف درازمدت خود شتابانه رونمایی کردند. آنها خواستند با اینکار بگویند ما عراق (و قلب حوضه تمدنی ایران را) فتح کرده ایم. عراق کشور امام حسین و امامان است و این کار توهین به امام حسین هم بوده است. باور کنید برای آن روزی که پرچم همجنس بازان را در میادین ایران برافراشته کنند لحظه شماری می کنند البته احتمالا دارد بزودی در سفارت خانه های خود در ایران کار را انجام بدهند. بر پایه قوانین فراکشوری (بین المللی) آنها اجازه دارند چنین غلطهایی در داخل سفارت خود انجام بدهند.


Atashkadeh